Logo ikarus.be
Shop

Algemene Voorwaarden SHOP

Alle informatie over onze webshop!

Meer uitleg

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden bij het gebruik van onze webshop. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door, eventueel op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Voor alle producten uit de categorie "Opleidingen", zijn ook onze "Algemene Voorwaarden SCHOOL" van toepassing. Onderstaande zijn onze "Algemene Voorwaarden Shop".

 

DEFINITIES

1. IKARUS-SHOP BV, gevestigd te Hansbeke en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met ondernemingsnummer BE0826081001 handelend onder de naam IKARUS-SHOP BV, soms ook gewoon "IKARUS" of "IKARUS.BE".

2. Website: de website van IKARUS is te raadplegen via www.ikarus.be en alle bijbehorende (sub)domeinen.

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met IKARUS en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen IKARUS en de klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van IKARUS zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien een klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor IKARUS slechts bindend, indien en voor zover deze door IKARUS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

PRIJZEN EN INFORMATIE

1. Alle op de Website, en in andere van IKARUS afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. IKARUS kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van IKARUS afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4. IKARUS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

5. Bij het verstrekken van een offerte kan de prijs maximum 10 werkdagen gegarandeerd blijven, nadien is het mogelijk dat er prijsschommelingen zijn door prijsverhogingen bij leveranciers. Een offerte is pas definitief (en wordt dan omgezet in een factuur) na betaling van de volledig koopsom.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod van IKARUS en het voldoen aan de daarbij door IKARUS gestelde voorwaarden.

2. Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IKARUS onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft IKARUS het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

UITVOERING OVEREENKOMST

1. Zodra de bestelling door IKARUS is ontvangen, stuurt IKARUS de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. IKARUS is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 120 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van IKARUS.

4. Indien IKARUS de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. IKARUS raadt klanten aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail (contactinfo), te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant.

7. IKARUS is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

HERROEPINGSRECHT / RETOUR

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met IKARUS binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. De klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Eventuele door de klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar de klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan de klant worden terugbetaald.

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.

3. De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan IKARUS te retourneren, dan wel binnen deze termijn IKARUS op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. Producten kunnen geretourneerd worden aan: IKARUS / Hammestraat 44 / 9850 Hansbeke / België.

4. Reeds door de klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 90 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant.

5. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument (dit geldt tevens voor “Custom Color” producten);
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • CD’s, DVD’s, computersoftware maar ook vliegapparatuur waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.
  • Cadeaubonnen, vouchers en waardebonnen.

 

BETALINGEN

1. De klant dient betalingen aan IKARUS volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. IKARUS is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. Bij overschrijving via bank dient duidelijk vermeld te worden om welk product (eventueel aangevuld met productcode of factuurnummer) het gaat en de daar bijbehorende NAW gegevens van de klant.

 

GARANTIE EN CONFORMITEIT

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door IKARUS een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type klanten.

2. IKARUS staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat IKARUS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Een door IKARUS, fabrikant of invoerder verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt IKARUS daarvan in kennis te stellen.

5. Indien IKARUS de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product.

 

KLACHTENPROCEDURE

1. Indien de klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van IKARUS, dan kan hij bij IKARUS telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen (contactgegevens).

2. IKARUS geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal IKARUS binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de klant.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien de klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

2. De totale aansprakelijkheid van IKARUS jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

3. Aansprakelijkheid van IKARUS jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op IKARUS jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IKARUS.

5. De aansprakelijkheid van IKARUS jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant IKARUS onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en IKARUS ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IKARUS in staat is adequaat te reageren.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij IKARUS meldt.

7. In geval van overmacht is IKARUS niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Zolang de klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van IKARUS.

 

PERSOONSGEGEVENS

1. IKARUS verwerkt de persoonsgegevens van klanten conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

 

SLOTBEPALINGEN

1. Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter in het arrondissement dichtbij IKARUS.

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

© 2002 - 2024 ikarus.be, alle rechten voorbehouden.
Open WhatsApp chat
1
Hulp nodig?
Hallo, waar kunnen we jou mee helpen?